Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som anges nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att kräva att dessa uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta hittar du i följande dataskyddsförklaring.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddsförklaring.

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

Pixelwerker GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 12
34131 Kassel

Telefon: 056185019476
E-post: info@pixelwerker.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot dataskyddslagen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den federala delstat där vårt företag har sitt säte. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Invändning mot reklammejl

Det är förbjudet att använda de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för tryckplikten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. skräppost.

3. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din terminalutrustning tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att tekniskt felfria och optimerade tjänster ska kunna tillhandahållas. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Aumago

Pixelwerker GmbH samarbetar med Aumago GmbH (”Aumago”), Berlin, en målgruppsmarknadsförare. Aumago använder så kallade cookies, en textfil som lagras i datorns webbläsare. Pseudonyma användningsuppgifter samlas in i form av cookie-ID och reklam-ID utan IP-adresser i cookien. Cookie-ID och reklam-ID utan IP-adress är inte tillräckliga för att identifiera en fysisk person bakom en webbläsare/användare.

På grundval av användarens surfbeteende (besökta webbplatser, kategorier, produktsidor) misstänker Aumago ett intresse för en viss B2B-bransch och använder denna information på Die Pixelwerker GmbH:s vägnar för att rikta mer riktad, användningsbaserad online-reklam. I detta avseende kan kakorna synkroniseras med andra plattformar via så kallad kakmatchning. Matchning kan ske till exempel för: Google, Doubleclick, Adition, Appnexus, Mediamath, The Trade Desk, Adform, Active Agent, yieldlab.

Cookies är antingen Aumago-cookies eller cookies från tjänsteleverantörer som används av Aumago, t.ex. The ADEX GmbH, Berlin. Användaren kan när som helst meddela sin opt-out och därmed sin invändning mot den relevanta kakspårningen via följande länk. Detta ställer in en så kallad opt-out-cookie. Opt-out-cookien förutsätter att en inställning i webbläsaren inte förhindrar lagring av cookies eller raderar cookien. Efter att ha raderat opt-out-cookien måste användaren upprepa sin invändning. Alternativt kan användaren radera kakorna direkt i webbläsaren, ställa in sina webbläsarinställningar på do-not-track från början eller hantera sina kakpreferenser här. Om du vill få information om den information som lagras i din cookie kan du skicka oss ditt cookie-ID.”

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Hänvisande URL
 • Värdnamn för den dator som använder den
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före ett avtal.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som angetts i kontaktformuläret grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – förblir opåverkade.

Kommentarfunktionen på denna webbplats

När det gäller kommentarsfunktionen på den här sidan lagras förutom din kommentar även uppgifter om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte skriver anonymt, det användarnamn du har valt.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarerna på vår webbplats innan de aktiveras behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren i händelse av lagöverträdelser, t.ex. förolämpningar eller propaganda.

Prenumerera på kommentarer

Som användare av webbplatsen kan du prenumerera på kommentarer efter registrering. Du kommer att få ett bekräftelsemail för att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från denna funktion via en länk i infomailen. I detta fall raderas de uppgifter som angetts i samband med prenumerationen på kommentarer, men om du har överfört dessa uppgifter till oss i andra syften och vid ett annat tillfälle (t.ex. beställning av nyhetsbrev) kommer de att finnas kvar hos oss.

Lagringsperiod för kommentarer

Kommentarerna och de tillhörande uppgifterna (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt och hållet eller kommentarerna måste raderas av rättsliga skäl (t.ex. stötande kommentarer).

Rättslig grund

Lagringen av kommentarerna grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.

4. Sociala medier

Facebook-plugins (gilla och dela-knappen)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantör Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, är integrerade på våra sidor. Du känner igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller ”Gilla”-knappen på vår webbplats. En översikt över Facebook-plugins hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via insticksprogrammet. Facebook får därmed information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ”Gilla”-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller Facebooks användning av dem. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på följande adress: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto kan du logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Twitter-plugin

Funktioner från Twitter-tjänsten är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Re-Tweet” kopplas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. I samband med detta överförs också uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Twitter. Du hittar mer information om detta i Twitters integritetspolicy på följande adress: https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar för Twitter i dina kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

På våra sidor används Google+ funktioner. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Insamling och delning av information: Med hjälp av Google+-knappen kan du publicera information över hela världen. Genom Google+-knappen får du och andra användare personligt anpassat innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både information om att du har gett +1 för ett innehåll och information om den sida du tittade på när du klickade på +1. Dina +1 kan visas som meddelanden tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra ställen på webbplatser och annonser på internet.

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google+-knappen måste du ha en globalt synlig, offentlig Google-profil, som åtminstone måste innehålla det namn som valts för profilen. Det här namnet används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan det här namnet också ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifieringsinformation om dig.

Användning av insamlad information: Utöver de användningsområden som förklaras ovan kommer den information du tillhandahåller att användas i enlighet med Googles tillämpliga sekretesspolicy. Google kan publicera samlad statistik om användarnas +1-aktiviteter eller dela den med användare och partners, till exempel utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

Tumblr-plugin

På våra sidor används knappar i tjänsten Tumblr. Leverantören är Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Med dessa knappar kan du dela ett inlägg eller en sida på Tumblr eller följa leverantören på Tumblr. När du besöker en av våra webbplatser med en Tumblr-knapp upprättar webbläsaren en direkt anslutning till Tumblrs servrar. Vi har inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som Tumblr samlar in och överför med hjälp av detta insticksprogram. Enligt aktuell status överförs användarens IP-adress och URL:en för respektive webbplats.

Mer information om detta finns i Tumblrs sekretesspolicy på följande adress: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Plugin för LinkedIn

Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Varje gång en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner nås upprättas en anslutning till LinkedIn-servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”Recommend”-knapp och är inloggad på ditt LinkedIn-konto är det möjligt för LinkedIn att koppla ditt besök på vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller LinkedIns användning av dem.

För mer information, se LinkedIns sekretesspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin för Pinterest

På vår webbplats använder vi sociala plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (”Pinterest”).

När du ringer upp en sida som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Insticksprogrammet överför logguppgifter till Pinterest-servrar i USA. Dessa logguppgifter kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatser som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.

Ytterligare information om syftet, omfattningen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Pinterest, liksom dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet, finns i Pinterest information om dataskydd: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Dessa är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen för IP-anonymisering på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens verksamhet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram för webbläsaren

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att sättas som förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats: Google Analytics deaktivieren.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av beställningsuppgifter

Vi har ingått ett avtal om databehandling av beställningar med Google och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper med Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google samt besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en specifik person. Du kan när som helst inaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter av Google Analytics enligt punkten ”Invändning mot datainsamling”.

WordPress Stats

Den här webbplatsen använder WordPress-verktyget Stats för att statistiskt analysera besökartrafiken. Leverantören är Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats använder cookies som lagras på din dator och möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Den information som genereras av kakorna om användningen av vår webbplats lagras på servrar i USA. Din IP-adress anonymiseras efter bearbetning och före lagring.

”WordPress Stats”-cookies stannar kvar på din terminalenhet tills du raderar dem.

Lagringen av ”WordPress Stats”-cookies grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den anonymiserade analysen av användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Du kan motsätta dig insamling och användning av dina uppgifter i framtiden genom att ställa in en opt-out-cookie i din webbläsare genom att klicka på den här länken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Om du raderar cookies på din dator måste du ställa in opt-out-cookien igen.

Google Analytics Remarketing

På våra webbplatser används funktionerna i Google Analytics Remarketing tillsammans med de enhetskopplade funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denna funktion gör det möjligt att koppla samman de annonseringsmålgrupper som skapats med Google Analytics Remarketing med de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. På så sätt kan intressebaserade, personaliserade reklambudskap som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och ditt surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har gett ditt samtycke kommer Google att koppla din webbhistorik och app-surfhistorik till ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personaliserade reklambudskap visas på alla enheter där du loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade användar-ID:n, som tillfälligt kopplas till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsering på flera enheter.

Du kan permanent motsätta dig remarketing/targetering på olika enheter genom att avaktivera personlig annonsering i ditt Google-konto; följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Aggregeringen av de insamlade uppgifterna i ditt Google-konto baseras uteslutande på ditt samtycke, som du kan ge eller återkalla hos Google (artikel 6.1 a i DSGVO). När det gäller datainsamlingsprocesser som inte sammanförs i ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har något Google-konto eller har motsatt dig sammanföringen), baseras insamlingen av uppgifter på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Det legitima intresset beror på att webbplatsoperatören har ett intresse av en anonymiserad analys av webbplatsbesökare i reklamsyfte.

Ytterligare information och bestämmelser om dataskydd finns i Googles dataskyddsdeklaration på följande adress: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords och Google Conversion-Tracking

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett annonseringsprogram på nätet av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google sätts en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användaren personligen. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Kakorna kan inte spåras mellan AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsuppföljning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du motsätta dig denna användning genom att enkelt avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning.

Lagringen av ”konverteringscookies” grundar sig på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

Mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. I detta syfte analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys börjar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

Analyserna av reCAPTCHA körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys äger rum.

Uppgiftsbehandlingen grundar sig på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webbutbud mot missbrukande automatiserad spionage och mot SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Vår webbplats använder besökarpixeln från Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) för konverteringsmätning.

Detta gör det möjligt att spåra sidobesökarnas beteende efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska ändamål och marknadsundersökningar och att optimera framtida annonseringsåtgärder.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna annonseringsändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser både på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifter kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Du hittar mer information om skyddet av din integritet i Facebooks integritetspolicy.: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också avaktivera remarketingfunktionen ”Custom Audiences” i annonsinställningarna på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera Facebooks användningsbaserade reklam på webbplatsen European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Hotjar

På denna webbplats används Hotjar, en analysmjukvara från Hotjar Ltd (”Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Med Hotjar är det möjligt att mäta och analysera användningsbeteendet (klick, musrörelser, rullningshöjder osv.) på vår webbplats. Den information som genereras av ”spårningskoden” och ”cookien” om ditt besök på vår webbplats överförs till Hotjar-servern i Irland och lagras där.

Följande information samlas in av spårningskoden:

 • Enhetsberoende uppgifter

Följande information kan registreras av din enhet och webbläsare:

 • Din enhets IP-adress (samlas in och lagras i anonymiserat format).
 • Din e-postadress, inklusive ditt för- och efternamn, om du har lämnat den till oss via vår webbplats.
 • Skärmstorlek på din enhet.
 • Enhetstyp och information om webbläsare.
 • Geografisk plats (endast land)
 • Det språk som du föredrar när du tittar på vår webbplats.
 • Logguppgifter

Följande uppgifter skapas automatiskt av våra servrar när Hotjar används

 • Relaterad domän
 • Besökta sidor
 • Geografisk plats (endast land)
 • Det språk som föredras för att visa vår webbplats
 • Datum och tid när webbplatsen besöktes

Hotjar kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa användningsrapporter och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsanvändning och internetutvärdering av webbplatsen. Hotjar använder också tjänster som tillhandahålls av tredjepartsföretag, såsom Google Analytics och Optimizely, för att tillhandahålla dessa tjänster. Dessa tredje parter kan lagra information som din webbläsare skickar som en del av ditt besök på webbplatsen, t.ex. cookies eller IP-förfrågningar. För mer information om hur Google Analytics och Optimizely lagrar och använder data hänvisar vi till deras respektive sekretesspolicy.

Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till ovanstående behandling av uppgifter där av Hotjar och dess tredjepartsleverantörer enligt deras sekretesspolicyer.

De cookies som Hotjar använder har olika ”livslängd”; vissa förblir giltiga i upp till 365 dagar, andra förblir giltiga endast under det aktuella besöket.

Du kan förhindra Hotjars insamling av uppgifter genom att klicka på följande länk och följa instruktionerna där: https://www.hotjar.com/opt-out.

Tawk.to

På vår webbplats kan du eventuellt använda Tawk.to (en programvara för livechatt från Tawk.to ltd, Old Town, Riga – tawk.to (SMS SIA), 6 – 8 Tirgoņu iela, Rīga, Lettland, LV-1050). Chatten är integrerad i källkoden på https://pixelwerker.de via ett skript. Genom att använda chatten använder du automatiskt Tawk.to:s tjänster. De uppgifter som samlas in omfattar: Tawk.t.o.c. använder sig av tjänsten. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part och används endast för skydd och intern statistik. De uppgifter som samlas in med ”Tawk.to-teknik” används inte för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. De lagras inte och raderas efter chatten. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Tawk.to:s fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Tawk.to:s information om dataskydd: https://www.tawk.to/privacy-policy/

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter kommer inte att samlas in eller kommer endast att samlas in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet grundar sig uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”avregistrering” i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet sparas av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte av detta.

MailChimp

Den här webbplatsen använder MailChimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras och analyseras. När du anger uppgifter i syfte att ta emot nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras dessa uppgifter på MailChimp-servrar i USA.

MailChimp har en certifiering enligt ”EU-US Privacy Shield”. ”Privacy Shield” är ett avtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA som syftar till att säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder följs i USA.

Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickats med MailChimp ansluter en fil som finns i e-postmeddelandet (så kallad web-beacon) till MailChimp-servrar i USA. Detta gör det möjligt att fastställa om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. hämtningstidpunkt, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte hänföras till respektive mottagare av nyhetsbrevet. Den används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.

Om du inte vill ha någon analys av MailChimp måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrevsmeddelande. Du kan också avregistrera dig direkt på webbplatsen.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av den redan utförda databehandlingen påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från våra servrar samt från MailChimp-servrarna efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte av detta.

För mer information, se MailChimp’s sekretesspolicy på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Slutande av ett databehandlingsavtal

Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med MailChimp, där vi ålägger MailChimp att skydda våra kunders uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part. Avtalet kan läsas på följande länk: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Plugins och verktyg

YouTube

På vår webbplats används plugins från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Operatören av sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därmed får YouTube-servern veta vilken av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används i syfte att få en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f DSGVO.

För mer information om hanteringen av användardata, se YouTubes sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta informerar Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f i DSGVO.

Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

Google Maps används i syfte att få en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f DSGVO.

Du hittar mer information om hanteringen av användaruppgifter i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Teknik för räknande pixlar

Vår webbplats använder pixelräkningsteknik från wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) för att analysera besökarnas beteende.

I samband med detta kan uppgifter samlas in, bearbetas och lagras, varifrån användningsprofiler skapas under pseudonym. När det är möjligt och rimligt anonymiseras dessa användningsprofiler helt och hållet. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare och används för att känna igen webbläsaren. De insamlade uppgifterna, som även kan innehålla personuppgifter, överförs till wiredminds eller samlas in direkt av wiredminds. wiredminds kan använda information som lämnas efter besök på webbplatserna för att skapa anonymiserade användningsprofiler. De uppgifter som erhålls på detta sätt kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan den berörda personens separat beviljade samtycke, och de kommer inte att sammanföras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen. I den mån IP-adresser samlas in anonymiseras de omedelbart genom att det sista sifferblocket raderas.
Uteslut från spårning

Kakor och rapporter om åtkomstsiffror

Vi använder ”sessionscookies” från VG Wort, München, för att mäta tillgången till texter för att registrera sannolikheten för kopiering. Sessionscookies är små informationsenheter som en leverantör lagrar i RAM-minnet i besökarens dator. Ett slumpmässigt genererat unikt identifikationsnummer, ett så kallat sessions-ID, lagras i en sessionscookie. Dessutom innehåller en cookie information om dess ursprung och lagringsperiod. Sessionscookies kan inte lagra några andra uppgifter. Dessa mätningar utförs av INFOnline GmbH enligt den skalbara centrala mätmetoden (SZM). De hjälper till att fastställa kopieringssannolikheten för enskilda texter för ersättning av författarnas och förläggarnas rättsliga anspråk. Vi samlar inte in personuppgifter via cookies.

Många av våra sidor är utrustade med JavaScript-anrop genom vilka vi rapporterar åtkomsterna till Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). På detta sätt gör vi det möjligt för våra författare att delta i distributionen av VG Wort, vilket garanterar den lagstadgade ersättningen för användning av upphovsrättsskyddade verk i enlighet med § 53 UrhG.

Det är också möjligt att använda våra erbjudanden utan cookies. De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan dock avaktivera lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart cookies skickas.

Integritetspolicy för användning av det skalbara centraliserade mätningsförfarandet

På vår webbplats och vårt mobila webbutbud används ”Scalable Central Measurement Method” (SZM) från INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) för att fastställa statistiska karakteristiska värden för att bestämma texters kopieringssannolikhet.

Anonyma mätvärden samlas in under processen. Mätningen av antalet åtkomster använder alternativt en sessionscookie eller en signatur som skapas av olika automatiskt överförda uppgifter från din webbläsare för att känna igen datorsystemen. IP-adresser behandlas endast i anonymiserad form.

Förfarandet har utvecklats med hänsyn till dataskyddet. Det enda syftet med förfarandet är att fastställa sannolikheten för kopiering av enskilda texter.

Enskilda användare identifieras inte vid något tillfälle. Din identitet är alltid skyddad. Du kommer inte att få någon reklam via systemet.

8. Marknadsföring online och partnerprogram

Amazon Affiliate Program

Operatörerna av sidorna deltar i Amazon EU:s affiliateprogram. Amazon.co.uk integrerar annonser och länkar till Amazon.co.uk på våra sidor, varifrån vi kan tjäna pengar via reklamersättning. Amazon använder cookies för att spåra beställningars ursprung. Detta gör det möjligt för Amazon att känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats.
Lagringen av ”Amazon-cookies” grundar sig på art. 6 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av detta, eftersom storleken på dess partnerersättning endast kan fastställas med hjälp av kakorna.
För mer information om Amazons användning av uppgifter, se Amazons integritetspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Affilinet

Kontrollanten har integrerat komponenter från företaget affilinet på denna webbplats. Affilinet är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring.
Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella operatörer av webbplatser, så kallade handlare eller annonsörer, att visa annonser, som vanligtvis ersätts via klick- eller försäljningsprovisioner, på tredje parts webbplatser, dvs. på webbplatser för distributionspartner, som också kallas affiliates eller publishers. Handlaren tillhandahåller ett reklammedium via affiliatenätverket, dvs. en reklambanner eller andra lämpliga medel för Internetreklam, som sedan integreras av en affiliate på sina egna Internetsidor eller annonseras via andra kanaler, t.ex. sökordsannonsering eller e-postmarknadsföring.
Affilinet drivs av affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland.
Affilinet placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Affilinets spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast identifieringsnumret för affiliate, dvs. den partner som hänvisar den potentiella kunden, samt beställningsnumret för besökaren på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på lagras. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar mellan en handlare och en affiliate, som behandlas via affiliate-nätverket, dvs. Affilinet.
Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts på vår webbplats, som redan beskrivits ovan, genom en lämplig inställning i den webbläsare som används och på så sätt permanent motsätta sig att cookies sätts. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra Affilinet från att sätta en cookie i den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan cookies som redan har satts av Affilinet när som helst raderas via en webbläsare eller andra programvaror.
Affilinets gällande sekretesspolicy finns på https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.